ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်(6)လိူၼ်ပၢတ်ႈ(1) ပီႊ 2019

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 July 2019 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် (6) လိူၼ်ပၢတ်ႈ(1) တီႈလုမ်းၼွင်ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်ႇၼႄၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး လႄႈ ထတ်းသၢင် တီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈယူပ်ႈယွမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တမ်းဝၢင်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း