ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ပပ်ႉလိၵ်ႈတႃႇတႅမ်ႈမၢႆ လူႇတၢၼ်းတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢဝ်ပပ်ႉလိၵ်ႈ တႃႇတႅမ်ႈမၢႆတင်းၼမ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ပပ်ႉလိၵ်ႈတႃႇတႅမ်ႈမၢႆ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 22 February 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းတူင်ႇလၢဝ်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (138) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈၵႂႃႇဝႆႈသႃတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းၵၢတ်ႇၽုၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမသေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဢၼ်တေၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းၵၢတ်ႇၽုၺ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ လႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတူင်ႇလၢဝ်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း