ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS၊ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 23 January 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီ၊ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵျွၵ်ႉၵူႇ ဝႃႈၼႆ၊  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 January 2020 ၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 January 2020 ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ တၢင်းလဵၼ်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈၵဵမ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း တၢင်ႈၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် တဵင်ႈၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 23 January 2020 သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

16-17 January 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း