ၸုမ်းပွင်ၵၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021 ၼႆႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 RCSS ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS၊ ၸုမ်းၶူး ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09 : 00 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၼမ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ယဝ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ (1) ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်၊ (2) လွင်ႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႆႈလီလီသေ မီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း (3) ပေႃးၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆ လူဝ်ႇလႆႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ လူဝ်ႇလႆႈလဵၼ်ႈၵေႃႉၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႃႈၵၢၼ်လီ၊ (4) ပေႃးမီးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မိူၼ်ႁဝ်းမီးၾႆးတဵၼ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 RCSS ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမီးပိုၼ်းႁူႉၵူႈပၢႆးပၢႆး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ယူႇတီႈၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ၸီႉၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူးဢုၵ်ႉတမပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်မေႃၶတ်းၸႂ်၊ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၸႂ်ၼိမ် မေႃယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်သွၼ်လိၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈသေ ႁႃပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သႅပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီႊ 2019-2020 ၼိုင်ႈပီႊ လႄႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇသေ  ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021 ၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း