ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈယူႇၵႂႃႇၸွမ်းႁဝ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵျီႇၼီႇပႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵႂႃႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈယူႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မႆႉ ရွႆႇယၼ် (Mike Ryan) ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ “တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ (HIV) သေ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ မၼ်းတေႁိုင်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ တႃႇတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေႁဵတ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃလီလီသေ ယူႇတီႈတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းလၢမ်းၶၢတ်ႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ မၼ်းတေႁၢႆလၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇၵႃး တေပႆႇမီး ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းလႂ်ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်သေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ဝႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယႃႈယႃ မီးယူႇမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ယႃႈယႃဢၼ်တေယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလီၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မႆႉ ရွႆႇယၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူတ်းယႃလႆႈပႃး တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တၢတ်ႇတႃႇ ဢတ်ႇတၼွမ် (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ဢၼ်ပဵၼ် Director ၸုမ်းပၢႆးယူႇ လီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ၽိူမ်ႉလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ငဝ်းလၢႆးလူင်ဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ ႁဝ်းတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သီႇလၢၼ်ႉပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ မီးယူႇသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၸမ်သၢမ်သႅၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႃႈ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇၼႆ ဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႃႇရီႇယႃ  (Maria van Kerkhove ) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီ တွင်းသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းဝႃႈ  တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈယူႇၵႂႃႇၸွမ်းမၼ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း