ၸုမ်းမေႃယႃထူင်ပိူဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ MSI ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇယူႇလီ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2019 ၸုမ်းမေႃယႃထူင်ပူင်ပိူဝ်ႉ (Back pack) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်း Marie Stopes International (MSI) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇယူႇလီ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း၊ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇယူႇလီၼႆႉ မီးၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇႁဵင်၊ ပူႇၵၢင်ႉ၊ ႁူဝ်ၸုမ်း၊ ႁူဝ်ၼႃႈၸၢႆး/ယိင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ မီး 47 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ၽၢႆႇယူႇလီ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႄႇၸဵမ်လူင်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (ၵႃႇၵွႆႇသေး) လႄႈ ဢိၵ်ႇလွင်ႈယူႇလီ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်းသေ ဝၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇယူႇလီ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ မေႃယႃထူင်ပိူဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈၼင်ႈလုမ်း Marie Stopes International (MSI) ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇႁဵင်းၵျေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းမေႃယႃထူင်ပိူဝ်ႉ (Back pack) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၸုမ်း (RELIEF) လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် လွင်ႈယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ မီးပူႇႁဵင်၊ ပူႇၵၢင်ႉ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၸၢႆး/ယိင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 16 ဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႆႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  13:00 မူင်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2 – 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 44 ၵေႃႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း