ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 October 2019 ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (NCA-S-EAOs) ၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း(8) ၼႆလႄႈ သွင်ၽၢႆႇ (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ NCA-S-EAOs) ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း (RCSS) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၊ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵၼ်လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းမူတ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 October 2019 ၼႆႉ တေမီးပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႄႈ တေမီးပႃး ပၢင်ၵုမ် ၼႃႈၵၢၼ် ၽေႃႉၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း−8 ပႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း