ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႄႉၼမ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႄႉၼမ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄႉၼမ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈယူႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႉတီႈတိတ်းၸပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄႉၼမ်းၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇတိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃး လိၵ်ႈထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်း တူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႉသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵႂႃႇ သွင်ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်း၊ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်း ယဝ်ႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆၵေႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း တႃႇ 7 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပေႃးၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉ သိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၢႆးယူႇလီမီးၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 24 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု Curfew ၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း၊ တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ သင်ဝႃႈတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈသင် သင်ဝႃႈတေၵႂႃႇၶၢႆၵၢတ်ႇ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၽၵ်းၵေႃႈလီ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ၵ) တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ၊ (ၶ) ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉပၼ်မိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 6 ထတ်း Social Distancing ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉပုၼ်ႈပၢင်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႇၶီႈမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႄႉၼမ်းပၼ်၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ပၼ်ၾၢင်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 တေပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း