ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယၢင်းလႄႈ မွၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 October 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) သွင်ၸုမ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP)  သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ငႃးၵလေးၶျွင်း ၸႄႈဝဵင်းယေး ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၊ ၽၢႆႇ ၸုမ်း NMSP လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယၢင်းလႄႈ မွၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

သေႃးဢႄးတႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း မၢႆ (6) KNU လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈမွၵ်ႈ (4) မူင်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း KNU ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈငႃးၵလေးၶျွင်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈၽၢႆႇတၢင်းၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢႆႉတူင်ႉၼိုင်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းမွၼ်းသေၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၵၼ်သေလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးသေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပူင်ၶေႃႈၸိသင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉတၢင်း သွင်ၽၢႆႇယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးပၼ်ႁႃပျသၼႃႇသင်မႃးၵေႃႈ ယႃႇပေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းဝႆႉၸႂ်ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ ယူႇႁူမ်ႉၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႄႈမိူင်းမွၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်သေ ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶေႃႈလီမၼ်း၊ လႆႈၶေႃႈတူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးယူႇၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း သေၵႄႈၶႆၵၼ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇပႆႇထိုင်တီႈၶဝ်၊ သွင်ၽၢႆႇသမ်ႉပေႃးလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၼႆၽၢႆႇ KNU လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႃးၵလေးၶျွင်း 100 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ သွၼ်ႉဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းယႂႃႇ ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈယူႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းယႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း KNU လႄႈ NMSP ၶဝ်တၢင်းသွင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇသေဢမ်ႇၵႃးပၢႆသမ်ႉမီးပၼ်ႁႃၼႃႈတီႈၵၼ်သေ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉတႄႉတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇ KNU ၶဝ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း(KNU) လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ လႄႈႁူမ်ႉတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၶဝ် မီးပၼ်ႁႃၼႃႈတီႈၵၼ်မႃး တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1988 သေ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈတိူင်းတၼိၼ်းသႃႇရီႇ၊ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မွၼ်း လႄႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း