ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းထိုင် 12:00 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တင်းၽၢႆႇတူဝ်တႅၼ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေပႃး ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ ၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ၊ ဢူးၸေႃႇထေး ၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ၊ ဢူးမူဝ်းၸေႃႇဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ််ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တႃႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၊ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (8 ၸုမ်း) လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 November 2019 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS (ၸုမ်းလဵဝ်) လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 10 ၸုမ်းပဵၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၊ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း