ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 7 ၶေႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10-12 October 2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA)  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ဢွင်ႈတီႈႁူင်းလႅမ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 7 ၶေႃႈ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး 7 ၶေႃႈ ၊ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈၶၢႆၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈမူႇၸုမ်းယူႇ ၊  လွင်ႈလိၵ်ႈ ၼႂ်းလုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄႈမိူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်း မီႇတီႇယႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2019 လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 2 ၸုမ်း KNU လႄႈ CNF မီးလွင်ႈတေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သေတီႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼႄႇပီႇတေႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈၵၢင် တင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် လႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ PPST တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ် PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 RCSS ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ၵေႃႈၸႂ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈ –

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 7 ၶေႃႈ

“ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ မႃးႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁႃလွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလၢႆပိူင်ယူႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၊ လၢႆးဢၼ်ႁဝ်းတေၵႂႃႇၼႆႉ ၽၢႆႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငိဢုပ်ႇဢူဝ်း ၊ တင်းၽၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းငူပ်ႉငိဢုပ်ႇဢူဝ်း သေ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းတေၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၊ ဢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ၊  ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊယူႇ ယွၼ်ႉဝၼ်းထီႉ 15 October ပီႊၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇ တၼ်း လႄႈ တေၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းသေ တေၶိုၼ်းငူပ်ႉငိ ၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်ႉ တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးယူႇ ၊  လွင်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၸႂ်ႉဢၼ်ၵဝ်ႇ ႁိုဝ် ဢၼ်မႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁူႉ ပေႃးႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇၸၢင်ႈၵွႆႇဝႃႈ  လွင်ႈၼႆႉပႆႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းထႅင်ႈ ၊ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉ လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၽွင်ႈ ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပႆႇလႆႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉၵမ်းတွၼ်ႈ  ၵွပ်ႈဝႃႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးမႃး 70 ပီႊယဝ်ႉ  တႃႇႁႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃၶေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ်ယၢဝ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ” ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 8 ၸုမ်းၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 (ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ) ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၊ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) 2 ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 Febuary 2018 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း