သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ပူင်ၵႂၢမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႆႈတူၵ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ဢႃးထမ်ႇမပူင်ၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈမီးလုၵ်ႈလၢင်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်း ( 09 – 10 / May / 2023 ) ၊ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇ တေၺႃး တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ထိုင်တၢႆလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ( 09/ May / 2023 ) သေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ် တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃးတေႃး ၊ ပၢင်ႇလေႃႉ ၼမ်ႉၵတ်း ၵႂႃႇ တင်းၼမ် လႄႈ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်းမူတ်း ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မႅၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တီႉၺွပ်ႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၵတ်း ပၢင်ႇလေႃႉသႃးတေႃး ၊ ပႃးပူႇၵၢင်ႉ 4 ၵေႃႉ ၊ တီႈသႃးတေႃးၼၼ်ႉငိၼ်းဝႃႈ ၺွပ်းၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႂ်ႈဢမ်ႇ ၸႂ်ႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၶေႃႈပူင်ယူဝ်ႉၼေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ယူႇ ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇယဝ်ႉ တေဢဝ်တၢႆ ၊ တူဝ်ၶိင်းသႅင်ဝ ၵေႃႉလၢတ်ႈ ” ၼႆ ပၢႆလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပႃးထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလွႆလၢဝ်းၼၼ်ႉယူဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇ ပေႉမေႃႈပေႃႉၵၢၵ်ႇ တၢပ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇထူပ်းၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၸွမ်းလႄႈ လႆႈပၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ၊ ထၢင်ႇထိူမ်ၽႂ်ၵေႃႈ မတ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပူႇၵၢင်ႉၶိင်းၵၢင်ႉတူင်ႇလၢဝ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊ တူၼ်ႈၵႅင်း ၊ ၼမ်ႉၵတ်း ၊ ပၢင်ႇလေႃႉ ၊ သႃးတေႃး ပႃးၽူႈမၢႆ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၊ တေၶိုင်လၢႆးလႂ်ထႅင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်း RCSS/SSA ပွတ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် လၢႆလၢႆတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လႆႈၵူဝ်ႁႄဝႆႉတႄႉတႄႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင် ပၢင်လူင် ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်း RCSS/SSA ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်သင် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်လႆႈ ၼႆၵေႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း