ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 5 ၸုမ်း လႆႈပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် (Reporters Without Borders / RSF) လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ licenses သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 5 ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Daniel Bastard ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် (RSF) ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းၾရင်ႇသိတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ၊ DVB ၊ 7 Days ၊ Myanmar Now လႄႈ Khit Thit Media လႆႈပိုၼ်ၽႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ MRTV ဢၼ်ယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် Mizzima ၊ DVB ၊ 7 Days ၊ Myanmar Now လႄႈ Khit Thit Media သေ ဢမ်ႇပၼ်ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း 5 ၸုမ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Media သေဢၼ်ဢၼ်လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇသေဢၼ်ဢၼ်ၵေႃႈလီ တေဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ႈ Free-to-Air ၶွင် DVB လႄႈ Mizzima ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB တၢင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉတၢင်း ဝႅပ်ႉသၢႆ DVB Burmese ယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသုၼ်ႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ဢိၵ်ႇ သုၼ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ (Freedom of Expression) လႄႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB တေၸုၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း တွၼ်ႈတႃႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢိၵ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး ၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁုပ်ႈသိမ်းၶႂၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ licences ၸုမ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 5 ၸုမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် လႆႈတွႆႇယႃႉသေႃးၽၵ်းတူ ႁူင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now သေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃတၢင်းၼႂ်း ႁူင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸူဝ်ႇၶၢဝ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁူင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kamayut Media လႄႈ Mizzima ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇယူႇၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ်ယူႇသေ ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် (RSF) ၵဵပ်းႁွမ်သေထတ်းသၢင်ႈဝႆႉ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 180 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးယူႇဝႆႉတီႈ မၢႆ 139 ဝႃႈၼႆ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း