ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းပၢႆး လႄႈ တီႇမေႃႉသူဝ်ႇ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်လၢႆလၢႆလင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တင်းၵၢင်ဝၼ်း လႄႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယႃႉၽၵ်းတူလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်သေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်ၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းထိုင်တီႈၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇလႄႈ ပေႃးၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ထွႆပၼ်ၶဝ်ၼႆ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ၊ ပုင်းၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ တႃႇတေႁူတ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ပႃးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း