ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵလေး ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 35 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10-11 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 10-11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵလေး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 35 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၶၢမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵလေးသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း တီႈႁိမ်းၶူဝ်ႁွင်ႈ ပၢၼ်းမုၼ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း၊ ဝၢႆးသေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:30 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 3:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼၢတ်ႉၶျွင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼၢတ်ႉမျွင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၵႃးသိုၵ်းတင်းၼမ် ဢၼ်မႃးၸွမ်းတၢင်းလင်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ 24 ႁူၺ်ႇသေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ 29 ႁူၺ်ႇသေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈတႃႇသိင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျႃႇဢိၼ်း ထႅင်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၺ်းထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ 12 ႁူၺ်ႇသေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶိၼ်းသၢႆႇ  လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိၼ်းၵလေး သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈမွၵ်ႈ 10:00 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 30 ၵေႃႉ ဢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵလေးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် PDF (Kalay) | CNDF | CDF (KKG) လႄႈ ပႉၵႉၽ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 35 ၵေႃႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈလႄႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ထူင်ႇၵတိၼ်ႇ −တူင်းမၼ ၸႄႈတွၼ်ႈတမူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ PDF-CEU လႄႈ ABSDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶဝ်ႈတိုၵ်းသေ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈ 1 ၵေႃႉဢိၵ်ႇတင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး 1 ၵေႃႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇသေ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်ႈ AK (1) လဝ်း ၵွင်ႈ AIR GUN (1) လဝ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း