ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉပလူႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်တၢႆပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵျုၼ်းလႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 368 လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တဵၵ်းႁွင်ႉဢဝ်မႃး တႃႇၼႄတၢင်း ၸိုဝ်ႈ ဢူးတၢၼ်းလုၼ်ႇ ဢႃႇယု 55 ပီႊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈပလူႇတႃႇ လႄႈ ဢူးၼႂႃးတိၼ်ႇ ဢႃႇယု 77 ပီႊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်း 2 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ပေႃႉထုပ်ႉၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼင်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း/ထိူဝ်လႄႈ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ဢႃႇယု 42 ပီႊလႄႈ 25 ပီႊၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမိတ်ႈတႅင်းတီႈတွင်ႉသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 58 ပီႊတႄႉ တီႈၶေႃးမီးႁွႆးမိတ်ႈထိူဝ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 368 လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႉယဝ်ႉ သင်ႁၼ်ၺႃးဝၢၼ်ႈၺႃးႁိူၼ်း ၺႃးသုမ်ႉတွပ်ႉသုမ်းတႅပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း