ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ​ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈပၢႆႈ​ၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ​တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဝႃႈ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉ​သႄႇၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း​လႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ်​ၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်း​လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေ ၸင်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႈၸဵပ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ လွတ်ႈၽေးၵၼ်ယူႇ၊ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း​ၵေႃႈ ​တေၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇ​မေႃႉသူဝ်ႇ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလွႆ​ၵေႃႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ​ မူၵ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ​​လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇ​တေႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း​သေယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းထွႆႈထႅမ် ၽႃႈယၢင် ​လႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) မႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတီႇ​မေႃႉသူဝ်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်​လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း​ယေး​သေ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတဵၵ်းတဵင်​ပေႉၵိၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း