ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၶိုၼ်း MNDAA

MNDAA လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေတိုၵ်းယိုဝ်း MNDAA ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸီႉသင်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸမ်မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၵၼ် လႆႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃးဝႆႉၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵူဝ်းၵၢင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈမိူင်းၵူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ မီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 ၼၼ်ႉ‌ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 79၊ 315၊ 575 သၢမ်တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း 511 MNDAA  ပွတ်းတွၼ်ႈ မၢၼ်ႈၽႃးၼၼ်ႉသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၸမ်မွၵ်ႈ 100 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း 511 ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ သၼ်လွႆပၢင်ႁႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၽႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလၢႆပွၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိုပ်ႇထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃး ၽၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ဢိူမ်ႈၸမ်တင်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ MNDAA ဝႆႉလႄႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း