ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသေႃး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021  (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသေႃးလႄႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵိၼ်းလဵင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်းတေႃးမ ၸေႈဝဵင်းသေႃး တိူင်းမၵူၺ်း သေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢၵ်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်း PDF တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (YDF)၊ PDF သေႃး၊ CDF ဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း