ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇထွင်ႇ ဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး တိူင်း​ၸႄႈၵႅင်း ​သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်​လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ 1 ​ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ​ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ​ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပႃး ဢမ်ႇယွမ်း 50 ​ၵေႃႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇ​ၼေဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ​သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ ၵႃး ​ၽႄႁဵတ်းပဵၼ်သွင်ၸုမ်း​သေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး​ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူင်ႉၼႆ​တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမႃး ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈပွႆႇၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇသင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ သွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး​- ယေႇဢူး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၸိုင် ယႃႇပေၼႅတ်ႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတင်းမူတ်းသေ သင်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ ဝႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ဝႂ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢထမ်ႇမ သိမ်းဢဝ်ဝႆႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  30 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉမွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း  NLD ဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွၵ်ႈတဝ်ပႃးႁိူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဝိၼ်းဢွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းတိူင်း​ၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်​သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း