ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ​လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆလူင်ႇၵျႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ၊​ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဢွၵ်ႇ​ၼေဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင်ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈလွႆလူင်ႇၵျႃႇ ​လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ လွႆၵျွၵ်ႉသၶၢၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ​ၵေႃႈ ငိၼ်းပႃးဝႃႈၼႆ။ တီႈလွႆသိုၵ်း KIA ယူႇၼၼ်ႉ​လႄႈ လွႆတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸမ်ၸမ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ​ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇတၢင်းလွႆလူင်ႇၵျႃႇ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးမွၵ်ႈ (3) လိူၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၽွင်းၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်း ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ​လႄႈ၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ​လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈ​မေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း