ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး လၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 08:00 မူင်း ပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ လႆႈၶမ်းၵႂႃႇ ၵျၢပ်ႈၶႂၢႆး ဢိၵ်ႇ တူဝ်ငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပၢႆ လႄႈ ပေႃးပဵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ဢိူင်ႇ၊ဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉ ၵူၼ်းယူႇဝႆႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးၶဝ် လၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၵူႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးၶဝ် တေလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ယင်းမီးလွင်ႈ တဵၵ်းသိုဝ်ႉယႃႈလမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈလမ်ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် 1 ၸွႆႉလႂ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 850,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးၶဝ်သမ်ႉ မႃးတဵၵ်းသိုဝ်ႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 700,000 ပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼႆႉ ပေႃးၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးလွင်ႈ တဵၵ်းႁွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇလႄႈ တဵၵ်းတဵင်ၸီႉသင်ႇ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း