ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်း SNA

တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႂႃႉၸိၼ်ႇၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈပႃး PDF လၢႆလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

The Voice of Shan-Ni ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 November 2023 ထိုင် 09 November 203 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်း PDF ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 1 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶမ်းတီး၊ တပ်ႉၵွင် HPDF-124 တပ်ႉသၢႆၾႃႉၽႃႇ HPDF တင်း ၸုမ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း (ပလၽ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SNA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉလၢမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ The Voice of Shan-Ni ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ၊ လွင်ႈ SNA တူၵ်းသုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းတႄႉဢမ်ႇပႆႇမီး၊ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်လႄႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်း HPDF-124 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 7-13 November 2023 ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼွင်ပူဝ်ႇဢွင်ႇ−လႂႃႉၸိၼ်ႇၵူင်း−ဢွင်ႇပိၼ်ႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼွင်ပူဝ်ႇဢွင်ႇ −ဢထႅတ်ႉဢေႃႇတေႃႇ−ၶူင်ႇတၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း