ၸုမ်းသိုၵ်း KNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01-06 October 2021(လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA) တပ်ႉၸုမ်း (5) လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၽႃပုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇတေႃး 16 ပွၵ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူဝ်မူႇ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 26 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းလႅင်ႇၶၢဝ်ႇ KNU ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNLA) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ (404)၊ ၶမယ (406)၊ ၶမယ (10) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸၵၶ (8) ၼၼ်ႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတွႆႇလူဝ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇတေႃး ဢၼ်တပ်ႉၸုမ်း (5) KNLA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း KNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝေႇမူင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထီႉ 04 October 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝေႇမူင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉလႅဝ်  36 လင်၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 06 October 2021 တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႉလူႉလႅဝ် သူၼ်၊ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉပႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း