ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA , AA ,TNLA သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 70 ဝၼ်း

လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ MNDAA , AA ,TNLA 3 ၸုမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA , AA ,TNLA သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 70 ဝၼ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 June 2020 – 31 August 2020 ၼၼ်ႉ မူတ်းသဵင်ႈဢႃႇယုၵႂႃႇယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယုထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 – 09 November 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA , AA ,TNLA ၼႆႉ တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 September 2019 – 08 October 2019 ၊ 20 September 2019 – 31 December 2019  ၊ 01 January 2020 – 29 February 2020 ၊ 01 March 2020 – 25 March 2020 ၊ 03 May 2020 – 31 May 2020 ၊ 01 June 2020 – 31 August 2020  ၊ 01 September – 09 November 2020 ႁူမ်ႈ 7 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႄႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 08 November 2020 သမ်ႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႆသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 သေ ၸင်ႇလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 – 30 September 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်သေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီး ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း / ဢမ်ႇၵိုတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း