ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသေ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမတဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်တဵၵ်းသိမ်း ဢဝ်လၢႆတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈသုၼႃးလၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉပၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လုင်းသူၺ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈသု ၼႃးလၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ထမ်ႇမတဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုင်းၸၢႆး တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 18 October 2021 ၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈသုၼႃးလၢၼ်ႇ ၶိုၼ်းဢွၼ်ဢဝ် လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 80 ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇၵၢၼ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ် လုင်းၸၢႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် RCSS ၼႆႁေၵေႃႈ တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တိၵ်းတိၵ်းၶႃႈၼေႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းသင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလႆႈလီလီ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သမ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉၵႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇဢေႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၽွင်းပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼႆႉ ပေႃးသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတေႉတေႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း