ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈသူႉယၢဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုင်းၵျေႃႇလႃႉ + ပႃႈမျႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုင်းၵျေႃႇလႃႉ + ပႃႈမျႃႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၼၼ်ႉ ထေႃႈ 1 လမ်း၊ ၵႃး 1 လမ်း၊ မႆႉပႅၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသိုင်ႇႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၸဵမ်မေႃႈဝၢၼ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ သိၼ်ႈတူင်ႇပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇၵျၢၼ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP သိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလူတ်ႉ မီးၵႃးၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် ပဵၼ်ၸႂ်ၽၢႆႇ RCSS/SSA ၼႆသေ ဢထမ်ႇမယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ မီးလၢႆလင်ယဝ်ႉဢေႃႈ၊  တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၶဝ်သိမ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈ တင်းတႃယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆႉ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း လႄႈ လုင်းလႃႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း