ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်  ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးတၢင်းၽိတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ယိုတ်းသိမ်း ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း မၢၵ်ႇပူင်းႁူင်းၵွၼ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းလီလုမ်းလႃးမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း မီးယူႇလၢႆလၢႆၸဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းတႄႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉၵူၺ်း မီးယူႇသွင်ၸဝ်ႈ။

  1. လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ် ၼႃးၼိုင်ႈတူင်ႈလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိုင်ႈသူၼ်သေ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈထူင်လူင်မၼ်း 13 ထူင်။
  2. လုင်းလႃႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ် သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼိုင်ႈသူၼ်၊ သူၼ်လုင်းလႃႉၼႆႉ ၵႂၢင်ႈပေႃးသုတ်းသၢႆႁူသၢႆတႃလႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်လုင်းလႃႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈထူင်လူင်မၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 14 ထူင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် TNLA သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပွႆႇၽႃႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ သူၼ်ႁႆႈၼႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ သူၼ်ႁႆႈၼႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ႁိူၼ်း လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်း 1 လင်  ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မီး 30,000,000 ပျႃး (သၢမ်သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး)၊  ၼႃး 1 တူင်ႈ 5,000,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉပျႃး)၊ သူၼ် 60 ဢေႇၵ 48,000,000 ပျႃး (သီႇသိပ်းပႅတ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး)၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း 350,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈထႆ 1 လမ်း 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး)၊ မႆႉပႅၼ်ႈ 2 တၢၼ်ႇ 1,600,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ 2 လုၵ်ႈ 700,000 ပျႃး(ၸဵတ်းသႅၼ်ပျႃး)၊ ႁႃႇလႃႇထူဝ်ႇၼဝ်ႈ 1 ၶိူင်ႈ 350,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၶျဵင်းပလွၵ်ႉ1 ဢၼ် 100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ 1 လုၵ်ႈ 150,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း 3 ၶိူင်ႈ 580,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ပီႇထီႇ 1 လုၵ်ႈ လႄႈ သူဝ်ႇလႃႇ 1 ဢၼ် 440,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယွႆႈယႅမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ 1,500,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 89,620,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသိပ်းၵဝ်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း