ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတုသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း 10 လုၵ်ႈပၢႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉ 1. ဢၢႆႈလူၺ် ဢႃႇယု 30 ပီႊ၊ 2. ဢေးႁွမ် ဢႃႇယု 15 ပီႊ၊ ဢေးငိုၼ်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ လႄႈ ဢေးလိၼ်း ဢႃႇယု 30 ပီႊသေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ဢေးလိၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးပိုင်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်း၊  ၸွမ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ ၵျွင်းၼႃးၼိူဝ် ဢိူင်ႇပၢင်ၵေႇတု ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသွၼ်ႉသွင်ထႅင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢၢင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႇ တီႈပၢင်ၵေႇတုၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 သိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း