ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ဝႆႉတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116) ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ “ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ တီႈထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ် ဢထမ်ႇမတဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ်ၸွမ်း လၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ လၢၼ်ႉၵႃး လႄႈၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်လႄႈဢေႇၶဝ်တိုၼ်းၵဵပ်းမူတ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ်သင်ႇမႃးႁႂ်ႈၵဵပ်း 1 သႅၼ်ပျႃး ၶဝ်သမ်ႉမႃးၵဵပ်းမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးၵဵပ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သႂၢင်းမိူဝ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် 1 သႅၼ် ဢၼ်လိူဝ်မၼ်း 4 သႅၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တႃႇသႂ်ႇထွင်းၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ SSPP ယဝ်ႉ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈလႆႈၵူဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်မီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ဢၼ်ဢွၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တႄႉ ဢဝ်လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်မီးမူလၢႆတူဝ်၊ ၵႆႇလၢႆတူဝ်၊ ပဵတ်းလၢႆတူဝ် ၼႆသေၵဵပ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သင်သမ်ႉမႃးၵဵပ်းၵိၼ်ၼိူဝ်တႆး ပေႉၵိၼ်ၼိူဝ်တႆး တီႈတႄႉမၼ်း ၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလူၼ်ႉမီးလိူဝ် ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးၵဵပ်း၊ တင်းပွတ်း မူႇၸေႊၼႆႉၵေႃႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၵဵပ်း၊ မိူဝ်ႈ RCSS/SSA ပႆႇထွႆၵေႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၶဝ်ၵဵပ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸေႇတၼႃႇၶႂ်ႈပၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းၶၢၼ်းဝႃႈ လၢႆမိုၼ်ႇလၢႆသႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပွတ်းမူႇၸေႊၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ တႄႇဢဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း ၶဝ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ဢိူင်ႇလႂ်ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သၢင်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၸင်ႇႁႃၵဵပ်းၵူၺ်း ၶဝ်ၵဵပ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈ တင်း SSPP လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၵၼ် ၶႂ်ႈမိူၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25-26 September 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၼုင်ႈတင်းၶူဝ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လိူဝ်သေလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယဝ်ႉ သိုၵ်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇၶဝ်မိူၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵႃးလူင်ဢၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႅၼ်ၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်ၼႃႇလႄႈ လူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇလူင်ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆႉလႅၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း