ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆပႅတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယဝ်ႉ သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆပႅတ်ႈ
“ၸၢႆးဢူဝ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း တီႈၼႂ်းၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇသူၼ်ပူႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ပႃးၶူဝ်းသွင်ႇ ၶူဝ်းၵတ်ႉလႄႈ ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆသေ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးဢူဝ်းၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 August 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးဢူဝ်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP/SSA ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်ၸၢႆးဢူဝ်း ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လၢႆၵမ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 August 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတၢမ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ပေႃႉႁႅမ်လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸၢႆးဢူဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းၸၢႆးသေလွင်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸွမ်းထၢမ်ၸွမ်းၶႆႈႁႃ ၸၢႆးဢူဝ်းလႄႈ ၸဝ်ႈထီးလိူၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵျွင်းဝႃႈ ၸၢႆးဢူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈၸၢႆးဢူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆၵူၺ်း ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင်သေလွင်ႈ၊ မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸၢႆးဢူဝ်း ၵႂႃႇထူပ်း ၸဝ်ႈထီးလိူၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈထီးလိူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်သင် ႁဝ်းမီးလုမ်းတြႃးဢၼ်ၽႃႇၵၢင် ဝၢင်းၶိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 5 August 2021 ၸၢႆးဢူဝ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႉလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉၸႂ်လႄႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းၸၢႆးဢူဝ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ + ပႃႈၸၢင်းယဵၼ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်သေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၸၢႆးဢူဝ်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသေႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉႁႅမ် 25 ၵမ်းသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပေႃႉႁႅမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ဢႃႇယု 50 ပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵႂႃႇသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း RCSS/SSA (701) ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 June 2021  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၵႂႃႇသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈသွၼ်း ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ယွၼ်းလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 June 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၼပ်ႉႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း