ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸုမ်း (4) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵႂႃႇသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ SSPP/SSA ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸုမ်း (4) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵႂႃႇၺၢပ်ႈထၢင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းယေးသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်သေလွင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်း ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈတႄႉ SSPP/SSA ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 ယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈယူႇ။ လွင်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလီလီ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းပၼ်ႇမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ပူႇလၢႆးၶမ်း + ၼၢႆးၼၢင်းလူႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်လီ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ လုင်းပၼ်ႇမူၼ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၶမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 ၶႃႈဢေႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းဝႃႈတႄႉ SSPP/SSA သွၵ်ႈႁၼ် ဝေႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းလုင်းၶမ်းသေ ၶဝ်ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလုင်းၶမ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ၊ ပေႃးတေဝႃႈတေႉတေႉမၼ်း ဝေႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးတင်းႁိုင်ယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ မဵဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 သိုၵ်း SSPP/SSA ယင်းဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းယေး မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆလၢႆပီႊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃသင်သေလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈယူႇသႃႇၵတ်းယဵၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 500 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းႁွမ်း ၶူဝ်ႁၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 505 ၊ ၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ) – 1 (ၵျွၵ်းမႄး) သမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇလင် SSPP/SSA, TNLA သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 81 MM ယိုဝ်းသႂ်ႇ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇသိုပ်ႇလၢမ်းပဵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်းၵမ်းလၢႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵေႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ SSPP/SSA သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း