ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တဵၵ်းၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ 2-3 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတဵၵ်းၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တႃႇ 9 ဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် 100 ထူင်သေ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇသႂ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်  ႁႂ်ႈသွၼ်ႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်ဢဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်မီး ၼိုင်ႈထူင်လႂ် 2 မိုၼ်ႇပၢႆၵူၺ်းသေတႃႉ သမ်ႉႁႂ်ႈသွၼ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈထူင်လႂ် 35,000 ပျႃး ႁူမ်ႈတင်း 9 ဢိူင်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ 315 သႅၼ်ပျႃး (သၢမ်သိပ်းဢိတ်းလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇ 9 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁူၵ်း၊ ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင်၊ ဢိူင်ႇပုင်ၵၢင်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ၊ ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇၸၢင်ႉၵၢင်၊ ဢိူင်ႇၺွင်ႇလႅင် (ညောင်နီ)၊ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမေႃး (ကျောက်မော) လႄႈ ဢိူင်ႇဢုင်းၸေႃး (အုံးကြော‌ဟောင်း/သစ်) ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တဵၵ်းၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶၢင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလီးသေႃး (လီႇသူး) တႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇၵဵပ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈလီလီ၊ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ လႆႈသိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၽႂ်မၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသင် သမ်ႉပေႃးလႆႈႁႃၵူႈယိမ် ငိုၼ်းၶီႈ ငိုၼ်းတူဝ်း တီႈပိူၼ်ႈသေ သိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈမီး၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းငိုၼ်းႁႅၵ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA သမ်ႉ မႃးတိၵ်းၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လိူဝ်သေၵဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း