ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင်  သေ မိူဝ်ႈၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တႄႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်မိူဝ်းယွၼ်းၽိုၼ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ၶႃႈဢေႃႈ၊ ပႃႈသႅင် မီးလူမ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ သမ်ႉလႆႈႁၼ်သိုၵ်း ၼမ်ၼႃႇၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉမဝ်း ပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ လုင်းၶႅၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ပႃႈသႅင် လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းလုမ်းလႃး ပႃႈသႅင် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA သမ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁိူၼ်းလုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈလုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ၶဝ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမႃး တေယိုတ်းသိမ်းဢဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ သွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် RCSS/SSA ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးဝႃႈ ပေႃးလုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် မႃးတီႈဝၢၼ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉတေတီႉမတ်ႉ ႁၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ တေတီႉမတ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် တႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပႃႈသႅင် တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇပႆႇၶႅၼ်းလီ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈသင် လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈယူႇတီႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈလႆႈသင်သေလွင်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA မိူဝ်းယႃႉသေႃးႁိူၼ်း လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် သေ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် ၵႂႃႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင်ၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ တေတီႉမတ်ႉၼႆလႄႈ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃး ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁႃယူႇ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA သမ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေတီႉမတ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ႁိူၼ်း လုင်းၶႅၼ်ႉ + ပႃႈသႅင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်း 1 လင်  ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မီး 30,000,000 ပျႃး (သၢမ်သိပ်းလၢၼ်ႉပျႃး)၊  ၼႃး 1 တူင်ႈ 5,000,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉပျႃး)၊ သူၼ် 60 ဢေႇၵ 48,000,000 ပျႃး (သီႇသိပ်းပႅတ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး)၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း 350,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈထႆ 1 လမ်း 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး)၊ မႆႉပႅၼ်ႈ 2 တၢၼ်ႇ 1,600,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ 2 ၶိူင်ႈ 700,000 ပျႃး(ၸဵတ်းသႅၼ်ပျႃး)၊ ႁႃႇလႃႇထူဝ်ႇၼဝ်ႈ 1 ၶိူင်ႈ 350,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၶျဵင်းပလွၵ်ႉ1 ၶိူင်ႈ 100,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ 1 ၶိူင်ႈ 150,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း 3 ၶိူင်ႈ 580,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပျႃး)၊ ပီႇထီႇ 1 လုၵ်ႈ လႄႈ သူဝ်ႇလႃႇ 1 ဢၼ် 440,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယွႆႈယႅမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ 1,500,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 89,620,000 ပျႃး (ပႅတ်ႇသိပ်းၵဝ်ႈလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း