ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လုၵ်ႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 107 MM ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ 2 လုၵ်ႈၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ႁိူၼ်းၸၢႆးပွၵ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တူၵ်းႁိမ်းႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး လူတ်ႉသၢမ်လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ၊ ၵၢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸုမ်း (4) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လုင်းပၼ်မူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ လုင်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းပၵ တီႈၵျွင်းၵွင်းႁၵ်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 August 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶိုၼ်းတီႉမတ်ႉၸၢႆးၵႅဝ်ႈသေ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်မၼ်းၸၢႆး မိူၼ်ၵၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ သိမ်းဢဝ်ၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းတင်းမူတ်း  ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ SSPP/SSA သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း