ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ သိုၵ်း TNLA ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇပၢင်ႁုင်း ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသင် ယူႇတီႈလႂ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်လႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 သေ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၸိူၵ်ႈ မတ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပေႈလင် ဢဝ်ထူင်ၽိူၵ်ႇသုပ်းႁူဝ်ႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ  ဢဝ်ၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း