ၸုမ်းသိူဝ်ႁႅင်းလဵဝ် လႄႈ ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶဵဝ် ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ၸုမ်းသိူဝ်ႁႅင်းလဵဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶဵဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းသိူဝ်ႁႅင်းလဵဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၸုမ်းတုမ်ႇၵွၼ်ၶဵဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသွႆးမမ 19 တိူၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ထူင် 10 ပေႇ 12 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ပုင်းႁၢတ်ႈ 11 ပုင်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈယႅၼ်ႈၼႂ်းဢႅပ်ႇ 20 ဢႅပ်ႇ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇသူမ်ႈ 3 ပုင်း၊ ထူဝ်ႇၽူးယႅၼ်ႈ 1 ပုင်း၊ ၼမ်ႉဝၢၼ် (Ve Ve) 2 ၽႃႇ၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ပႃဢႅပ်ႇ၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၵွၼ်ႈသီ 12 ၵၢပ်ႈ၊ ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ၊ ၵေႃႇၾီႇ 25 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 350,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း