ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သၢၼ်ၶတ်းၸီႉၸမ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း AA ထုၵ်ႇတိၺွပ်း

လုၵ်ႈမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးတိၺွပ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 December 2019 သေ တေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈပႄႉၵိၼ်လႄႈ  ၸုမ်း Fortify Rights ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ယႃႇႁႂ်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သၢၼ်ၶတ်းၸီႉၸမ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း AA ထုၵ်ႇတိၺွပ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးမွင်ႇမွင်ႇသူဝ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း AA ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸုမ်း Fortify Rights ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼိတ်ႉၵီႇတၢႆးမုၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Fortify Rights တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလုၵ်ႈမေး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA သေ တေၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇမိူင်းထႆးႁႂ်ႈတိၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸၢမ်ႇၵျေႃႇလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုၵ်ႈမေးၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း AA ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ တေဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉသေ ထုၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး တိၺွပ်းၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ  ၊ ပေႃးဝူၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း AA သေ တိၺွပ်းၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ မီလွင်ႈတိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅင်ႇသုၶ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈထုၵ်ႇတိၺွပ်း လႄႈ မီးလွင်ႈလုတၢႆတင်းၼမ်  ၊ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 December 2019 ၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၸၼ်ႉသၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လႆႈလုႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း