ၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁူမ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 4,325 ဝၢတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈပႃႈဢုင်ႇ 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းယဵၼ်ႇ ယွတ်ႈသႅင် 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိင်ႇ ယွတ်ႈၶမ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၸၢင်း မိလိၼ်ႇတ 1,000 ဝၢတ်ႇ ၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတၢမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼႃႉလၢၼ်မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ မိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး 2,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းလၢဝ် 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းယဵၼ်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃးလိင်ႇ +ၼၢင်းသႅင်ၸၢမ်ႇ 200 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၸိင်ႇ 600 ဝၢတ်ႇ၊ ပႃႈၸၢင်းဝႃႇ 20,000 ပျႃး၊ ပႃႈၸၢင်းလူႇ 30,000 ပျႃး၊ ၼၢင်းၶမ်းမေႇ 50,000 ပျႃး၊ ယိင်းၸၢမ်ၶမ်း 50,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႇတၢၼ်းတၢမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူင်း ၼႃႈၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း