ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 6 တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈဢၼ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3)၊ လွင်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) လႄႈ လွင်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈပႆႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႆႉ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ ၼင်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ထုၵ်ႇလီဝႆႉလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပႃးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီး ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (6) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 July 2020 သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 27 July 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း