ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ႈၼႃႈ JICM

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ႈၼႃႈ JICM တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလူင်ႈၼႃႈ (JICM) ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မီးၽူႈတၢင်တူဝ် NCA-S EAO ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) RCSS ပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ယႄးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်း၊ ယႄးပေႃႇလႃႉထေး၊ ၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ လျၢၼ်ႇမူင်းသႃႇၶွင်း၊ သလၢႆးထရႃႇႁေး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၸဵင်ႇဝိၼ်း၊ ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး၊ ပတူဝ်ႇၸေႃးဢႄႇၵလူးၸေး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃႇလမုၼ်ႇ၊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငႄး၊ ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢူး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် (Technical Advisors) ပဵၼ် ၵျႃႇၼၼ်ႇလထေႃႇ လႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸေႃးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၊ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်းတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း၊ ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ)၊ ဢူးထေးဝိၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ၊ ဢူးမူဝ်းၸေႃႇဢူး လႄႈ ဢူးၸေႃႇထေး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်လႆႈလႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ဢူပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ သေ လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3)၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၊ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း (9) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ၼႃႈ JICM ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-S EAO လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 August 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း