ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ RCSS လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တပ်ႉမတေႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တပ်ႉမတေႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ပွင်းလွင်းယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)  ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သႅဝ်းႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းတေႇဝိင်ႇ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းသၢႆလၢဝ်၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸိူင်းသႅၼ်မႂ်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼၢင်းမူဝ်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢမ်ၽွင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မီး ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်းတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မိၼ်းႁဵင်း  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း JMC ၊ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း