ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်သေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ AA ၊ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုၵ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 January 2020 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 29 February 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သွင်လိူၼ်သေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 January 2020 ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပလတ်ႉဝ ၊ မေႇပုင်ႇ လႄႈ မျိၼ်းပျႃး ဝႃႈၼႆ ၊ “ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 : 00 မူင်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ လွႆဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14 : 20 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈၵႂႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တင်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေတႃႉ သွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 January 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼူင်းပူး မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶေႃႈလႆႈၸႂ်သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပိူင်ႈၵၼ်သေ တႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေႁိုင်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း