ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇတေၶိုၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇတေၶိုၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵႄႈ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC)  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶႂ်ႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တင်းၵၢၼ်မိူင်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း မိပ်ႇငႅၼ်းတိုၵ်းတေႃးယူႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈတေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉပေႃးၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  (FPNCC) ဢၼ်ၸုမ်း “ဝ” UWSP/UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း PSLF/TNLA , ULA/AA , KIO/KIA , SSPP/SSA , MNTJP/MNDAA , NDAA-ESS , UWSP/UWSA (7) ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal Political Negotiation Consultative Committee – FPNCC ဢၼ်ၸုမ်း ဝ UWSP/UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း