ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်း တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA)၊  တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း (TNLA)၊ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၵျႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PCG) ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းယူႇၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေငူပ်ႉငီႉပၼ်သွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ −ၵဵဝ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်းတႄႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈ ၶဝ်တေတူဝ်ႈတၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဢီႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း PCG ယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၶတ်းၸႂ်ငူပ်ႉငီႉပၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်းတႄႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း BCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇၸွင်ႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼၼ်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆးလႂ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းဝႆႉယူႇလႄႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် Online ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေတီႈတီႈ တေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉလၢမ်းယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 December 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ႁိုင်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊသေတႃႉ သွင်ၽၢႆႇယင်းပႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် Online (1) ပွၵ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ပၢင်သၢင်း (1) ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈလီၼႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယွၼ်ႇယၢၼ်း မူႇပိူင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ်ၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် မူႇပိူင်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ် (4) ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း