ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ RPG ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်း လီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် TNLA ၊ MNDAA ဢဝ်ၵွင်ႈ RPG ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သွင်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 : 00 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် TNLA ၊ MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လုၵ်ႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ် ဢဝ်ၵွင်ႈသႅၼ်း RPG ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23 : 00 မူင်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႃႈမိူင်းငႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ RPG ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသေတႃႉ လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႃႈမိူင်းငႄးတႄႉ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (99) လႄႈ တပ်ႉမ (88) ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 45 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢိၵ်ႇ တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႃႈမိူင်းငႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 ထိုင် 31 October 2020 သဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပႃးဢွင်ႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် TNLA ၊ AA ၊ MNDAA ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယုထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 – 09 November 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢိၵ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ တႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း