ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online Video Conference ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼိူဝ် Online Video Conference သေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၽၢႆႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ  ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Civil Disobedience Movement  လႄႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ  ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ဝႃႈၼႆ။ 

ၽူႈႁၢႆႉၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇတၼ်းလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတင်းတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ သမ်ႉ ပွႆႇပၼ်တင်းၼမ်လႄႈ  ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးယိုဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢႆမီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢႃႇယု ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁူၼ်ၶိုၼ်းတၢင်းလင် ဢိၵ်ႇ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵုမ်းၵမ် ပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇမီး၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ လွင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွင်ႇၵိုင်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ၊  ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသွင်ၽၢႆႇ (Bilateral Agreements) ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸွင်ႇၵိုင်ႇလီၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတမ်းဝၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ  NCA-S EAO ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း