ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇတီႈ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Holiday Inn ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 21- 25 August 2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းသေ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) 10 ၸုမ်း ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 72 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ သွင်ၶေႃႈ၊ (1) ၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်း PPST တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ (2) ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်း(NMSP) လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) သွင်ၸုမ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PPST တဵမ်တူဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း PPST မီးၵႂႃႇ (10) ၸုမ်းသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လူင်ႈပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ႁႂ်ႈပေႃးမၼ်ႈၵိုမ်း ဢၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်း NCA-S EAO ၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ 5 ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇ လူတ်းယွမ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ဢဝ်တင်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ် ယူႇတႂ်ႈငဝ်း PPST ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸႄႈမိူင်း တေမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ၵေႃႇတင်ႈလႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၶႂ်ႈဢဝ်တင်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၶိုတ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း