ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04 August 2021 (လိူၵ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ Erywan Pehin Yusof ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလႆႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 August 2021 ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ဝိရသၵ်ႇ ၾုတ်ႉတရႃႉၵုၼ်း မႃးပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၸွမ်းၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆးမႃးပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇယဝ်ႉ။

Erywan Pehin Yusof ယၢမ်ႈမႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းတၢင်ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပႃးၼႂ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (5) ၶေႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ၼၼ်ႉၶေႃႈၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႆႉသေ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တႃႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ Erywan Pehin Yusof ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေတႃႉ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁႂ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း