ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ CDC လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Centers for Disease Control and Prevention − CDC) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇယူႇလီၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2020) ဝႃႈၼႆ။

Photo credits to Reuters

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇ 180,000 ပၢႆယဝ်ႉသေ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သမ်ႉတေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ၶၢမ်ႇသဵၼ်ႈငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းၼမ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၶိုတ်းတၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉယူႇ ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ CDC လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “တႃႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း CDC သေ တေတမ်းဝၢင်းပၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ တၢင်းၼမ်ယႃႈယႃ တီႈၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း လႄႈ သိပ်းဢိတ်း (October, November 2020)ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Times ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) သေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း 50 ၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇဝၢင်းၽႅၼ် ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢႅၼ်ထူဝ်ႇၼီႇ ၽႃႇသီ (Anthony Fauci) ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႈယႃဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းတီႈၵူၼ်းပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆမၢႆၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸၢမ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝႆႉယူႇလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢိတ်း (November 2020) ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် (December 2020) ၼႆႉ တေၸၢင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃးလီဝႃႈ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလီ လႄႈ လွတ်ႈၽႄးလီ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းႁၢႆႉသင်ၼႆယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Times ပိုၼ်ႈၽႄႈဝႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် 2 မဵဝ်းသေ တေမၵ်းတတ်းတၢင်းၼမ်တၢင်းဢေႇမၼ်းသေ ဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်သိပ်း (October 2020) ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းငၢႆႈ၊ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၽူႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မေႃယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လူၺ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID−19 သွင်မဵဝ်းၼႆႉ မဵဝ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႆႉဢွင်ႇတီႈဢၼ်မီးတၢင်းၵတ်း −70 တီႇၵလီသႄးသီးယႅတ်ႉ လႄႈ မဵဝ်းထီႉသွင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈဝႆႉဢွင်ႇတီႈဢၼ်မီးတၢင်းၵတ်း −20 တီႇၵလီသႄးသီးယႅတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း− CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း